FAGFORBUNDET
Uunværlige

For at ”sykehushjulene skal gå rundt” er det mange fagfunksjoner som må samspille og være på plass. Det er ikke bare legen og sykepleieren som har æren for at pasientene blir friske, men også portøren, reholdsarbeideren og institusjonskokken.

Sheriff har laget fire profilfilmer for Fagforbundet som skal løfte frem mangfoldet av ulike faggrupper ved sykehusene og syneliggjøre deres kompetanse.
Filmene ble vist på Sykehuskonferansen og skal bidra til å bygge stolthet og fellesskapsfølelse blant de ansatte ved sykehusene.

Budskapet er at disse faggruppene danner navet, utgjør infrastrukturen og er helt sentrale bærebjelker for er avgjørende for kvaliteten i tjenestene og omsorgen.
De er rett og slett uunnværlige!